Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o/9o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση Επενδύσεων – Αγροτική Χρηματοδότηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις/Ασκήσεις Πράξης 4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/GEO130/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και ο εφοδιασμός των φοιτητών/φοιτητριών με τις βασικές έννοιες των επενδύσεων και τις τεχνικές της αξιολόγησης τους, καθώς και τη χρηματοδότηση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική ανάπτυξη.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες  θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες της επένδυσης, της αξιολόγησης των επενδύσεων, των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Καταρτίζουν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου
 • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης σε αυτήν και αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα της αξιολόγησης
 • Εντοπίζουν τα καίρια στοιχεία ενός έργου αξιολόγησης και επιλέγουν την καταλληλότερη μεθοδολογία
 • Χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν στις επενδύσεις, τα έργα και τα αναπτυξιακά προγράμματα μιας περιοχής, τα επεξεργαστούν, τα αναλύσουν και εξάγουν συμπεράσματα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη αυτών των περιοχών
 • Έχουν κατανοήσει και εκτιμήσει τη σημασία των επενδύσεων στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας
 • Συνδυάσουν τις γνώσεις τους και εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων στην ανάπτυξη μιας περιοχής ή/και της χώρας

 

Γενικές Ικανότητες
•       Λήψη αποφάσεων

•       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

•       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

•     Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1. Βασικές έννοιες, δημόσιες δαπάνες και, επενδύσεις

2. Τα όρια της αγοράς και οι παρεμβάσεις του κράτους. Αποτελεσματικότητα και ευημερία

3. Επενδυτικά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης

4. Επενδυτικά σχέδια και μέθοδοι αξιολόγησης

5. Κίνδυνος και αβεβαιότητα. Κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο

6. Τεχνικές αξιολόγησης και συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κανονισμών και πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη της υπαίθρου

7. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων

8. Σχεδιασμός, ανάλυση, διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης

9.  Ανάλυση κόστους-ωφέλειας

10. Αγροτικές , ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

11. Χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης

13. Η αγροτική πίστη στην Ελλάδα

 

Εβδομάδα  Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1. Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων

2. Επενδυτικά κριτήρια ανεξάρτητων έργων

3. Ανάλυση κόστους – οφέλους

4. Ανάλυση κόστους – οφέλους

5. Κίνδυνος και αβεβαιότητα

6. Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

7. Σύνταξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

8. Σύνταξη αναπτυξιακού σχεδίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον

9. Σύνταξη στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου στον πρωτογενή τομέα

10. Κριτήρια ιεράρχησης επενδύσεων και πόρων

11. Πολυκριτήριες μέθοδοι

12. Μελέτες περίπτωσης

13. Μελέτες περίπτωσης

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 65
Ανάλυση βιβλιογραφίας και παρουσίαση στην τάξη 10
Ασκήσεις πράξης με εφαρμογή μεθοδολογιών σε επιμέρους θέματα 15
Ομαδικές εργασίες σε μελέτες περιπτώσεων (διαδικασία επίλυσης προβλήματος) 15
Αυτοτελής Μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (στα ελληνικά)

Προσωπική ή Ομαδική Εργασία

Φοιτητές με διαπιστωμένα προβλήματα δυσλεξίας εξετάζονται προφορικά

Ο φοιτητής μπορεί να δει το γραπτό του οποτεδήποτε

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Μέργος, Γ. 2007. Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων και πολιτικών. Τόμος Α΄. Εκδόσεις Ε. Μπένου. Αθήνα.

2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. 2018. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Rosili. Αθήνα.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Agricultural Economics, American Journal of Agricultural Economics, Journal of Finance, Regional Studies