Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση


1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECO0010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση Επενδύσεων – Αγροτική Χρηματοδότηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ (στην Αγγλική)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0010.shtml

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων και αγροτικής χρηματοδότησης.
 • βασικές αρχές ανάλυσης αγοράς και διαχείρισης κεφαλαίου
 • αξιολόγηση αγροτικών επενδυτικών σχεδίων, εκτίμηση χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ρίσκο.
 • ανάλυση χρηματοοικονομικών αγορών.
Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη Εργασία

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Έννοια, περιεχόμενο αξιολόγησης επενδύσεων
 2. Είδη, σκοποί, ρόλος αξιολόγησης επενδύσεων,
 3. Σημασία, ωφέλεια αξιολόγησης επενδύσεων,
 4. Φορείς, όργανα αξιολόγησης επενδύσεων,
 5. Συστήματα και μέθοδοι αγροτικής χρηματοδότησης,
 6. Κέρδος και ρευστότητα,
 7. Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης,
 8. Κόστος κεφαλαίου, αξιολόγηση επενδύσεων,
 9. Αγροτική πίστη, είδη δανείων και σκοποί χρησιμοποίησής τους,
 10. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης,
 11. Έννοια, σημασία και εκτίμηση κοινωνικών τιμών,
 12. Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης των γεωργικών επενδύσεων,
 13. Επενδυτικά σχέδια, μελέτες εφικτότητας, ταξινόμηση επενδυτικών σχεδίων, ανάλυση κόστους ωφέλειας, αγροτική πίστη στην Ελλάδα, προβλήματα αγροτικών χρεών, ειδικά θέματα εμπορίας.

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ §  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 15
Βιβλιογραφική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 56
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

·         Κ. Αραβώσης, “κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2003.

·         Κ. Μέργος, “ Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων και πολιτικών”, Αθήνα, 2006

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος