Ανάλυση Τροφίμων


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FOOD1006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 OXI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01201/

 

  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

·            Την κατανόηση από τους φοιτητές εξαιρετικά σημαντικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών σε ότι αφορά τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικών με τη δομή και τη σύσταση της ύλης τροφίμων.

·            Την σωστή επιλογή και η αποδοτική χρήση των μοντέρνων αναλυτικών οργάνων.

·            Την εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών στις αρχές φασματοσκοπικών, ηλεκτροχημικών και χρωματογραφικών μεθόδων ανάλυσης

·            Την ενημέρωση-γνώση από τους φοιτητές των διαθέσιμων σήμερα οργάνων καθώς και τις δυνατότητες και αδυναμίες τους.

Γενικές Ικανότητες
§  Αυτόνομη εργασία

§  Ομαδική εργασία

§  Λήψη  αποφάσεων

§  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

§  Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·         Εισαγωγή στην Ανάλυση Τροφίμων

·         Προσδιορισμός Υγρασίας Τροφίμου (Μέρος Ι)

·          Προσδιορισμός Υγρασίας Τροφίμου (Μέρος ΙΙ)

·         Προσδιορισμός περιεκτικότητας Άλατος Τροφίμου

·         Προσδιορισμός Τέφρας Τροφίμου

·         Προσδιορισμός Οξύτητας Τροφίμου

·         Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Τροφίμου (Μέρος Ι)

·         Προσδιορισμός Πρωτεϊνών Τροφίμου (Μέρος ΙΙ)

·         Προσδιορισμός Λίπους Τροφίμων

·         Προσδιορισμός Βιταμινών στα Τρόφιμα

·         Προσδιορισμός Πρόσθετων Τροφίμων

·         Προσδιορισμός Υδατανθράκων

·         Προσδιορισμός Οργανοληπτικών Χαρακτηριστικών Τροφίμων

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας, Τηλεδιάσκεψη
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26
Ομαδικές Εργασίες 35
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών πραγματοποιείται ως εξής:

·                     στην θεωρία του μαθήματος με γραπτή πρόοδο στην έβδομη εβδομάδα του εξαμήνου και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

·                     στο εργαστήριο με την παράδοση εργαστηριακού ημερολογίου για το σύνολο των ασκήσεων, αξιολόγηση πειραματικών ικανοτήτων με ανάλυση ¨άγνωστων δειγμάτων¨ , προφορική αξιολόγηση εντός του εργαστηρίου και τέλος γραπτή πρόοδο στο τέλος του εξαμήνου.

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ανάλυση Τροφίμων. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ-ΑΛΗΧΑΝΙΔΟΥ. Εκδόσεις Γαρταγάνης.1996