Αγροτική Κοινωνιολογία


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β0005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο /3ο /5ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ PΗD: M. ΜΕΝΕΓΑΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  https://agro.duth.gr/courses/αγροτική-κοινωνιολογία/

 

 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

(α)Να κατανοήσουν την έννοια, τη σημασία και την εξέλιξη της Αγροτικής Κοινωνιολογίας και της αγροτικής κοινωνίας  καθώς επίσης και των αγροτικών κοινοτήτων και ομάδων

(β) Να αναγνωρίζουν τους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής και την κοινωνιολογική θεώρησή τους

(γ) Να κατανοήσουν την αειφορική ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά της

(δ) Να γνωρίσουν την τοπική ατζέντα 21 και την διαδικασία υλοποίησης  της

Γενικές ικανότητες
·         Αυτόνομη εργασία

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραιτήτων τεχνολογιών

·         Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-Ο ρόλος της Αγροτικής Κοινωνιολογίας και της αγροτικής κοινωνίας διαχρονικά.

-Η κοινωνία των χωρικών και η μετάβαση στην σύγχρονη αγροτική κοινωνία.

-Η έννοια της κοινότητας και η αγροτική κοινότητα.

-Ηγεσία και κοινωνικές ομάδες.

-Συντελεστές γεωργικής παραγωγής.

-Γεωργία και περιβάλλον-τεχνολογικές μεταβολές στην γεωργία.

-Αειφορική ανάπτυξη και τοπική ατζέντα 21.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακές Ασκήσεις 13
Ατομικές Εργασίες 15
Αυτοτελής μελέτη 45
  Σύνολο μαθήματος 125 μονάδες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

1) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2) Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(α) Αγροτική Κοινωνιολογία

Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος

Λεωνίδας Θ. Καζακόπουλος

Μαρία Θ. Κούση

(β) Αγροτική Κοινωνιολογία και Συνεργατισμός

Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος