16/05/2024_Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΔΠΘ και των αναπληρωτών τους στη Σύγκλητο


Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών.pdf

Αίτηση Υποψηφιότητας-Υπεύθυνη Δήλωση