31/08/2022_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Υποχρεώσεις ασκούμενων με την λήξη της πρακτικής άσκησης