13/07/2021_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξήντα πέντε. (65) θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο του έργου με MIS 5109495, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


ΩΝΣΡ46ΨΖΥ1-9ΑΩ.pdf