05/07/2021_Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο του έργου με MIS:5047247, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Πίνακας-αιτούμενων-κριτηρίων-μοριοδότησης

Πίνακας-κατατιθέμενων-δικαιολογητικών

Υπ.Δηλ.-Κατά-περίπτωση

Υπ.Δηλ.-Υποχρεωτικά